ฝ่ายอำนวยการ

งานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สถิติการร้องเรียนการทุจริต

งานการเงิน

รายงานประเภทเงินคงเหลือและรายได้สถานศึกษาของเดือนกรกฎาคม

ฉบับรายงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต28

รายงานประเภทเงินคงเหลือและรายได้สถานศึกษาของเดือนกรกฎาคม

ฉบับรายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่5

รายงานประเภทเงินคงเหลือและรายได้สถานศึกษาของเดือนสิงหาคม

ฉบับรายงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต28

รายงานประเภทเงินคงเหลือและรายได้สถานศึกษาของเดือนสิงหาคม

ฉบับรายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่5

งานพัสดุ