คณะกรรมการสถานศึกษา

นายอธิคม  เจ็งตระกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

พระปลัดประมวล  ทองสุทธิ์
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการ

นายเรืองเดช  หาญสุทธิชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายวิเชียร  ราชรักษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายอัถไชย  ตรีชนะสมุทร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายประภาส  สงค์พิมพ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายวรวิทย์  ลิขิตวรกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายสุรศักดิ์  บุรณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายสนั่น  นวลอินทร์
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ

นางกัญญาณัฐ  ปักปิ่น
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ

นายสำราญ  บัวเขียว
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ

นางสาวนวลอนงค์  คำนันต์
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ

นายประสงค์  เชื้อทอง
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ

   
 

นายสมหมาย  เวียงสิมา
ผู้แทนครู

กรรมการ

 
   
 

นายภูรินท์  สอนพูด
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ